Shankara Jayanti Mahotsavam at Puri Shankar Math

23-04-2023

SRI SHANKARA JAYANTI MAHOTSAVAM will be celebrated at SRI KANCHI KAMAKOTI PEETAM Shankaracharya Math & Atharva Veda Patashala, Swargadwar, Puri from 23rd- 25th APRIL 2023 with blessings of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji

Programme - 

23rd Apr. 2023

7 am- Ganapati Homam, Avahanti Homam, Purushasukta Homam

10 am - Abhishekam, Harati

7 pm - Vishnu Sahasrananam, Veda Parayanam, Arati

24th Apr. 2023

7 am- Avahanti Homam, Navagraha Homam, Surya Namaskaram

10 am - Abhishekam, Harati

7 pm - Vishnu Sahasrananam, Veda Parayanam, Arati

Jayanti Day - 25th Apr. 2023

7.00 am - Avahanti Homam, Purushasukta Homam,

Rudra Japam & Homam

10.00 am - Special Abhishekam, Maha Harati, Veda Parayanam

11.30 am - Poornahuti

1.00 pm -Prasad Sevan
Back to news page