Vijaya Yatra Updates - Shrimatam camp at Prayagraj

17-11-2023

Vijaya Yatra of Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamigal - Shrimatam camp will be at Prayagraj from 17th to 23rd Nov. 2023
Back to news page
Prev.:: Deepavali at Varanasi Kshetram- Pujya Shankaracharya Swamiji visits Annapurna & Kashi Vishwanath Mandir and graces Ganga Harathi

Next.::Vijaya Yatra updates - Darshan at Vindhyavasini & arrival at Prayagraj