કલ્યાણવૃષ્ટિસ્તવઃ

 

કલ્યાણવૃષ્ટિભિરિવામૃતપૂરિતાભિ-

ર્લક્ષ્મીસ્વયંવરણમઙ્ગળદીપિકાભિઃ|

સેવાભિરમ્બ તવ પાદસરોજમૂલે

નાકારિ કિં મનસિ ભાગ્યવતાં જનાનામ||૧||

 

 

એતાવદેવ જનનિ સ્પૃહણીયમાસ્તે

ત્વદ્વન્દનેષુ સલિલસ્થગિતે ચ નેત્રે|

સાન્નિધ્યમુદ્યદરુણાયુતસોદરસ્ય

ત્વદ્વિગ્રહસ્ય પરયા સુધયા પ્લુતસ્ય||૨||

 

 

ઈશત્વનામકલુષાઃ કતિ વા ન સન્તિ

બ્રહ્માદયઃ પ્રતિભવં પ્રલયાભિભૂતાઃ|

એકઃ સ એવ જનનિ સ્થિરસિદ્ધિરાસ્તે

યઃ પાદયોસ્તવ સકૃત્પ્રણતિં કરોતિ||૩||

 

 

લબ્ધ્વા સકૃત્ત્રિપુરસુન્દરિ તાવકીનં

કારુણ્યકન્દલિતકાન્તિભરં કટાક્ષમ|

કન્દર્પકોટિસુભગાસ્ત્વયિ ભક્તિભાજઃ

સંમોહયન્તિ તરુણીર્ભુવનત્રયેઽપિ||૪||

 

 

હ્રીંકારમેવ તવ નામ ગૃણન્તિ વેદા

માતસ્ત્રિકોણનિલયે ત્રિપુરે ત્રિનેત્રે|

ત્વત્સંસ્મૃતૌ યમભટાભિભવં વિહાય

દીવ્યન્તિ નન્દનવને સહલોકપાલૈઃ||૫||

 

 

હન્તુઃ પુરામધિગળં પરિપીયમાનઃ

ક્રૂરઃ કથં ન ભવિતા ગરલસ્ય વેગઃ|

નાશ્વાસનાય યદિ માતરિદં તવાર્થં

દેહસ્ય શશ્વદમૃતાપ્લુતશીતલસ્ય||૬||

 

 

સર્વજ્ઞતાં સદસિ વાક્પટુતાં પ્રસૂતે

દેવિ ત્વદઙ્ઘ્રિસરસીરુહયોઃ પ્રણામઃ|

કિં ચ સ્ફુરન્મકુટમુજ્જ્વલમાતપત્રં

દ્વે ચામરે ચ મહતીં વસુધાં દદાતિ||૭||

 

 

કલ્પદ્રુમૈરભિમતપ્રતિપાદનેષુ

કારુણ્યવારિધિભિરમ્બ ભવત્કટાક્ષૈઃ|

આલોકય ત્રિપુરસુન્દરિ મામનાથં

ત્વય્યેવ ભક્તિભરિતં ત્વયિ બદ્ધતૃષ્ણમ||૮||

 

 

હન્તેતરેષ્વપિ મનાંસિ નિધાય ચાન્યે

ભક્તિં વહન્તિ કિલ પામરદૈવતેષુ|

ત્વામેવ દેવિ મનસા સમનુસ્મરામિ

ત્વામેવ નૌ મિ શરણં જનનિ ત્વમેવ||૯||

 

 

લક્ષ્યેષુ સત્સ્વપિ કટાક્ષનિરીક્ષણાના-

માલોકય ત્રિપુરસુન્દરિ માં કદાચિત|

નૂનં મયા તુ સદૃશઃ કરુણૈકપાત્રં

જાતો જનિષ્યતિ જનો ન ચ જાયતે ચ||૧૦||

 

 

હ્રીં હ્રીમિતિ પ્રતિદિનં જપતાં તવાખ્યાં

કિં નામ દુર્લભમિહ ત્રિપુરાધિવાસે|

માલાકિરીટમદવારણમાનનીયા

તાન્સેવતે વસુમતી સ્વયમેવ લક્ષ્મીઃ||૧૧||

 

 

સમ્પત્કરાણિ સકલેન્દ્રિયનન્દનાનિ

સામ્રાજ્યદાનનિરતાનિ સરોરુહાક્ષિ|

ત્વદ્વન્દનાનિ દુરિતાહરણોદ્યતાનિ

મામેવ માતરનિશં કલયન્તુ નાન્યમ||૧૨||

 

 

કલ્પોપસંહૃતિષુ કલ્પિતતાણ્ડવસ્ય

દેવસ્ય ખણ્ડપરશોઃ પરભૈરવસ્ય|

પાશાઙ્કુશૈક્ષવશરાસનપુષ્પબાણા

સા સાક્ષિણી વિજયતે તવ મૂર્તિરેકા||૧૩||

 

 

લગ્નં સદા ભવતુ માતરિદં તવાર્ધં

તેજઃ પરં બહુલકુઙ્કુમપઙ્કશોણમ|

ભાસ્વત્કિરીટમમૃતાંશુકલાવતંસં

મધ્યે ત્રિકોણનિલયં પરમામૃતાર્દ્રમ||૧૪||

 

 

હ્રીંકારમેવ તવ નામ તદેવ રૂપં

ત્વન્નામ દુર્લભમિહ ત્રિપુરે ગૃણન્તિ|

ત્વત્તેજસા પરિણતં વિયદાદિ ભૂતં

સૌખ્યં તનોતિ સરસીરુહસમ્ભવાદેઃ||૧૫||

 

 

હ્રીંકારત્રયસમ્પુટેન મહતા મન્ત્રેણ સન્દીપિતં

સ્તોત્રં યઃ પ્રતિવાસરં તવ પુરો માતર્જપેન્મન્ત્રવિત|

તસ્ય ક્ષોણિભુજો ભવન્તિ વશગા લક્ષ્મીશ્ચિરસ્થાયિની

વાણી નિર્મલસૂક્તિભારભરિતા જાગર્તિ દીર્ઘં વયઃ||૧૬||

 

 

 

                        હર હર શંકર જય જય શંકર

 

                        હર હર શંકર જય જય શંકર

More Adi Shankaracharya Stotras