கல்யாணவ்றுஷ்டிஸ்தவஃ

 

கல்யாணவ்றுஷ்டிபிரிவாம்றுதபூரிதாபி-

ர்லக்ஷ்மீஸ்வயம்வரணமங்களதீபிகாபிஃ|

ஸேவாபிரம்ப தவ பாதஸரொஜமூலே

னாகாரி கிம் மனஸி பாக்யவதாம் ஜனானாம்||௧||

 

 

எதாவதேவ ஜனனி ஸ்ப்றுஹணீயமாஸ்தே

த்வத்வன்தனேஷு ஸலிலஸ்தகிதே ச னேத்ரே|

ஸான்னித்யமுத்யதருணாயுதஸொதரஸ்ய

த்வத்விக்ரஹஸ்ய பரயா ஸுதயா ப்லுதஸ்ய||௨||

 

 

ஈஶத்வனாமகலுஷாஃ கதி வா ன ஸன்தி

ப்ரஹ்மாதயஃ ப்ரதிபவம் ப்ரலயாபிபூதாஃ|

எகஃ ஸ எவ ஜனனி ஸ்திரஸித்திராஸ்தே

யஃ பாதயொஸ்தவ ஸக்றுத்ப்ரணதிம் கரொதி||௩||

 

 

லப்த்வா ஸக்றுத்த்ரிபுரஸுன்தரி தாவகீனம்

காருண்யகன்தலிதகான்திபரம் கடாக்ஷம்|

கன்தர்பகொடிஸுபகாஸ்த்வயி பக்திபாஜஃ

ஸம்மொஹயன்தி தருணீர்புவனத்ரயெ&பி||௪||

 

 

ஹ்ரீம்காரமேவ தவ னாம க்றுணன்தி வேதா

மாதஸ்த்ரிகொணனிலயே த்ரிபுரே த்ரினேத்ரே|

த்வத்ஸம்ஸ்ம்றுதௌ யமபடாபிபவம் விஹாய

தீவ்யன்தி னன்தனவனே ஸஹலொகபாலைஃ||௫||

 

 

ஹன்துஃ புராமதிகளம் பரிபீயமானஃ

க்ரூரஃ கதம் ன பவிதா கரலஸ்ய வேகஃ|

னாஶ்வாஸனாய யதி மாதரிதம் தவார்தம்

தேஹஸ்ய ஶஶ்வதம்றுதாப்லுதஶீதலஸ்ய||௬||

 

 

ஸர்வஜ்ஞதாம் ஸதஸி வாக்படுதாம் ப்ரஸூதே

தேவி த்வதங்க்ரிஸரஸீருஹயொஃ ப்ரணாமஃ|

கிம் ச ஸ்புரன்மகுடமுஜ்ஜ்வலமாதபத்ரம்

த்வே சாமரே ச மஹதீம் வஸுதாம் ததாதி||௭||

 

 

கல்பத்ருமைரபிமதப்ரதிபாதனேஷு

காருண்யவாரிதிபிரம்ப பவத்கடாக்ஷைஃ|

ஆலொகய த்ரிபுரஸுன்தரி மாமனாதம்

த்வய்யேவ பக்திபரிதம் த்வயி பத்தத்றுஷ்ணம்||௮||

 

 

ஹன்தேதரேஷ்வபி மனாம்ஸி னிதாய சான்யே

பக்திம் வஹன்தி கில பாமரதைவதேஷு|

த்வாமேவ தேவி மனஸா ஸமனுஸ்மராமி

த்வாமேவ னௌ மி ஶரணம் ஜனனி த்வமேவ||௯||

 

 

லக்ஷ்யேஷு ஸத்ஸ்வபி கடாக்ஷனிரீக்ஷணானா-

மாலொகய த்ரிபுரஸுன்தரி மாம் கதாசித்|

னூனம் மயா து ஸத்றுஶஃ கருணைகபாத்ரம்

ஜாதொ ஜனிஷ்யதி ஜனொ ன ச ஜாயதே ச||௧0||

 

 

ஹ்ரீம் ஹ்ரீமிதி ப்ரதிதினம் ஜபதாம் தவாக்யாம்

கிம் னாம துர்லபமிஹ த்ரிபுராதிவாஸே|

மாலாகிரீடமதவாரணமானனீயா

தான்ஸேவதே வஸுமதீ ஸ்வயமேவ லக்ஷ்மீஃ||௧௧||

 

 

ஸம்பத்கராணி ஸகலேன்த்ரியனன்தனானி

ஸாம்ராஜ்யதானனிரதானி ஸரொருஹாக்ஷி|

த்வத்வன்தனானி துரிதாஹரணொத்யதானி

மாமேவ மாதரனிஶம் கலயன்து னான்யம்||௧௨||

 

 

கல்பொபஸம்ஹ்றுதிஷு கல்பிததாண்டவஸ்ய

தேவஸ்ய கண்டபரஶொஃ பரபைரவஸ்ய|

பாஶாங்குஶைக்ஷவஶராஸனபுஷ்பபாணா

ஸா ஸாக்ஷிணீ விஜயதே தவ மூர்திரேகா||௧௩||

 

 

லக்னம் ஸதா பவது மாதரிதம் தவார்தம்

தேஜஃ பரம் பஹுலகுங்குமபங்கஶொணம்|

பாஸ்வத்கிரீடமம்றுதாம்ஶுகலாவதம்ஸம்

மத்யே த்ரிகொணனிலயம் பரமாம்றுதார்த்ரம்||௧௪||

 

 

ஹ்ரீம்காரமேவ தவ னாம ததேவ ரூபம்

த்வன்னாம துர்லபமிஹ த்ரிபுரே க்றுணன்தி|

த்வத்தேஜஸா பரிணதம் வியதாதி பூதம்

ஸௌக்யம் தனொதி ஸரஸீருஹஸம்பவாதேஃ||௧௫||

 

 

ஹ்ரீம்காரத்ரயஸம்புடேன மஹதா மன்த்ரேண ஸன்தீபிதம்

ஸ்தொத்ரம் யஃ ப்ரதிவாஸரம் தவ புரொ மாதர்ஜபேன்மன்த்ரவித்|

தஸ்ய க்ஷொணிபுஜொ பவன்தி வஶகா லக்ஷ்மீஶ்சிரஸ்தாயினீ

வாணீ னிர்மலஸூக்திபாரபரிதா ஜாகர்தி தீர்கம் வயஃ||௧௬||

 

 

 

ஹர ஹர ஶம்கர ஜய ஜய ஶம்கர

 

ஹர ஹர ஶம்கர ஜய ஜய ஶம்கர

More Adi Shankaracharya Stotras