ಕಲ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಸ್ತವಃ

 

ಕಲ್ಯಾಣವೃಷ್ಟಿಭಿರಿವಾಮೃತಪೂರಿತಾಭಿ-

ರ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ವಯಂವರಣಮಙ್ಗಳದೀಪಿಕಾಭಿಃ|

ಸೇವಾಭಿರಮ್ಬ ತವ ಪಾದಸರೊಜಮೂಲೇ

ನಾಕಾರಿ ಕಿಂ ಮನಸಿ ಭಾಗ್ಯವತಾಂ ಜನಾನಾಮ್||೧||

 

 

ಎತಾವದೇವ ಜನನಿ ಸ್ಪೃಹಣೀಯಮಾಸ್ತೇ

ತ್ವದ್ವನ್ದನೇಷು ಸಲಿಲಸ್ಥಗಿತೇ ಚ ನೇತ್ರೇ|

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮುದ್ಯದರುಣಾಯುತಸೊದರಸ್ಯ

ತ್ವದ್ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಪರಯಾ ಸುಧಯಾ ಪ್ಲುತಸ್ಯ||೨||

 

 

ಈಶತ್ವನಾಮಕಲುಷಾಃ ಕತಿ ವಾ ನ ಸನ್ತಿ

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಪ್ರತಿಭವಂ ಪ್ರಲಯಾಭಿಭೂತಾಃ|

ಎಕಃ ಸ ಎವ ಜನನಿ ಸ್ಥಿರಸಿದ್ಧಿರಾಸ್ತೇ

ಯಃ ಪಾದಯೊಸ್ತವ ಸಕೃತ್ಪ್ರಣತಿಂ ಕರೊತಿ||೩||

 

 

ಲಬ್ಧ್ವಾ ಸಕೃತ್ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ತಾವಕೀನಂ

ಕಾರುಣ್ಯಕನ್ದಲಿತಕಾನ್ತಿಭರಂ ಕಟಾಕ್ಷಮ್|

ಕನ್ದರ್ಪಕೊಟಿಸುಭಗಾಸ್ತ್ವಯಿ ಭಕ್ತಿಭಾಜಃ

ಸಂಮೊಹಯನ್ತಿ ತರುಣೀರ್ಭುವನತ್ರಯೆಽಪಿ||೪||

 

 

ಹ್ರೀಂಕಾರಮೇವ ತವ ನಾಮ ಗೃಣನ್ತಿ ವೇದಾ

ಮಾತಸ್ತ್ರಿಕೊಣನಿಲಯೇ ತ್ರಿಪುರೇ ತ್ರಿನೇತ್ರೇ|

ತ್ವತ್ಸಂಸ್ಮೃತೌ ಯಮಭಟಾಭಿಭವಂ ವಿಹಾಯ

ದೀವ್ಯನ್ತಿ ನನ್ದನವನೇ ಸಹಲೊಕಪಾಲೈಃ||೫||

 

 

ಹನ್ತುಃ ಪುರಾಮಧಿಗಳಂ ಪರಿಪೀಯಮಾನಃ

ಕ್ರೂರಃ ಕಥಂ ನ ಭವಿತಾ ಗರಲಸ್ಯ ವೇಗಃ|

ನಾಶ್ವಾಸನಾಯ ಯದಿ ಮಾತರಿದಂ ತವಾರ್ಥಂ

ದೇಹಸ್ಯ ಶಶ್ವದಮೃತಾಪ್ಲುತಶೀತಲಸ್ಯ||೬||

 

 

ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಸದಸಿ ವಾಕ್ಪಟುತಾಂ ಪ್ರಸೂತೇ

ದೇವಿ ತ್ವದಙ್ಘ್ರಿಸರಸೀರುಹಯೊಃ ಪ್ರಣಾಮಃ|

ಕಿಂ ಚ ಸ್ಫುರನ್ಮಕುಟಮುಜ್ಜ್ವಲಮಾತಪತ್ರಂ

ದ್ವೇ ಚಾಮರೇ ಚ ಮಹತೀಂ ವಸುಧಾಂ ದದಾತಿ||೭||

 

 

ಕಲ್ಪದ್ರುಮೈರಭಿಮತಪ್ರತಿಪಾದನೇಷು

ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಭಿರಮ್ಬ ಭವತ್ಕಟಾಕ್ಷೈಃ|

ಆಲೊಕಯ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಮಾಮನಾಥಂ

ತ್ವಯ್ಯೇವ ಭಕ್ತಿಭರಿತಂ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧತೃಷ್ಣಮ್||೮||

 

 

ಹನ್ತೇತರೇಷ್ವಪಿ ಮನಾಂಸಿ ನಿಧಾಯ ಚಾನ್ಯೇ

ಭಕ್ತಿಂ ವಹನ್ತಿ ಕಿಲ ಪಾಮರದೈವತೇಷು|

ತ್ವಾಮೇವ ದೇವಿ ಮನಸಾ ಸಮನುಸ್ಮರಾಮಿ

ತ್ವಾಮೇವ ನೌ ಮಿ ಶರಣಂ ಜನನಿ ತ್ವಮೇವ||೯||

 

 

ಲಕ್ಷ್ಯೇಷು ಸತ್ಸ್ವಪಿ ಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣಾನಾ-

ಮಾಲೊಕಯ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರಿ ಮಾಂ ಕದಾಚಿತ್|

ನೂನಂ ಮಯಾ ತು ಸದೃಶಃ ಕರುಣೈಕಪಾತ್ರಂ

ಜಾತೊ ಜನಿಷ್ಯತಿ ಜನೊ ನ ಚ ಜಾಯತೇ ಚ||೧೦||

 

 

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಮಿತಿ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಜಪತಾಂ ತವಾಖ್ಯಾಂ

ಕಿಂ ನಾಮ ದುರ್ಲಭಮಿಹ ತ್ರಿಪುರಾಧಿವಾಸೇ|

ಮಾಲಾಕಿರೀಟಮದವಾರಣಮಾನನೀಯಾ

ತಾನ್ಸೇವತೇ ವಸುಮತೀ ಸ್ವಯಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ||೧೧||

 

 

ಸಮ್ಪತ್ಕರಾಣಿ ಸಕಲೇನ್ದ್ರಿಯನನ್ದನಾನಿ

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾನನಿರತಾನಿ ಸರೊರುಹಾಕ್ಷಿ|

ತ್ವದ್ವನ್ದನಾನಿ ದುರಿತಾಹರಣೊದ್ಯತಾನಿ

ಮಾಮೇವ ಮಾತರನಿಶಂ ಕಲಯನ್ತು ನಾನ್ಯಮ್||೧೨||

 

 

ಕಲ್ಪೊಪಸಂಹೃತಿಷು ಕಲ್ಪಿತತಾಣ್ಡವಸ್ಯ

ದೇವಸ್ಯ ಖಣ್ಡಪರಶೊಃ ಪರಭೈರವಸ್ಯ|

ಪಾಶಾಙ್ಕುಶೈಕ್ಷವಶರಾಸನಪುಷ್ಪಬಾಣಾ

ಸಾ ಸಾಕ್ಷಿಣೀ ವಿಜಯತೇ ತವ ಮೂರ್ತಿರೇಕಾ||೧೩||

 

 

ಲಗ್ನಂ ಸದಾ ಭವತು ಮಾತರಿದಂ ತವಾರ್ಧಂ

ತೇಜಃ ಪರಂ ಬಹುಲಕುಙ್ಕುಮಪಙ್ಕಶೊಣಮ್|

ಭಾಸ್ವತ್ಕಿರೀಟಮಮೃತಾಂಶುಕಲಾವತಂಸಂ

ಮಧ್ಯೇ ತ್ರಿಕೊಣನಿಲಯಂ ಪರಮಾಮೃತಾರ್ದ್ರಮ್||೧೪||

 

 

ಹ್ರೀಂಕಾರಮೇವ ತವ ನಾಮ ತದೇವ ರೂಪಂ

ತ್ವನ್ನಾಮ ದುರ್ಲಭಮಿಹ ತ್ರಿಪುರೇ ಗೃಣನ್ತಿ|

ತ್ವತ್ತೇಜಸಾ ಪರಿಣತಂ ವಿಯದಾದಿ ಭೂತಂ

ಸೌಖ್ಯಂ ತನೊತಿ ಸರಸೀರುಹಸಮ್ಭವಾದೇಃ||೧೫||

 

 

ಹ್ರೀಂಕಾರತ್ರಯಸಮ್ಪುಟೇನ ಮಹತಾ ಮನ್ತ್ರೇಣ ಸನ್ದೀಪಿತಂ

ಸ್ತೊತ್ರಂ ಯಃ ಪ್ರತಿವಾಸರಂ ತವ ಪುರೊ ಮಾತರ್ಜಪೇನ್ಮನ್ತ್ರವಿತ್|

ತಸ್ಯ ಕ್ಷೊಣಿಭುಜೊ ಭವನ್ತಿ ವಶಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಿರಸ್ಥಾಯಿನೀ

ವಾಣೀ ನಿರ್ಮಲಸೂಕ್ತಿಭಾರಭರಿತಾ ಜಾಗರ್ತಿ ದೀರ್ಘಂ ವಯಃ||೧೬||

 

 

 

                        ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ

 

                        ಹರ ಹರ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ

More Adi Shankaracharya Stotras