കല്യാണവൃഷ്ടിസ്തവഃ

 

കല്യാണവൃഷ്ടിഭിരിവാമൃതപൂരിതാഭി-

ര്ലക്ഷ്മീസ്വയംവരണമങ്ഗളദീപികാഭിഃ|

സേവാഭിരമ്ബ തവ പാദസരൊജമൂലേ

നാകാരി കിം മനസി ഭാഗ്യവതാം ജനാനാമ്||൧||

 

 

എതാവദേവ ജനനി സ്പൃഹണീയമാസ്തേ

ത്വദ്വന്ദനേഷു സലിലസ്ഥഗിതേ ച നേത്രേ|

സാന്നിധ്യമുദ്യദരുണായുതസൊദരസ്യ

ത്വദ്വിഗ്രഹസ്യ പരയാ സുധയാ പ്ലുതസ്യ||൨||

 

 

ഈശത്വനാമകലുഷാഃ കതി വാ ന സന്തി

ബ്രഹ്മാദയഃ പ്രതിഭവം പ്രലയാഭിഭൂതാഃ|

എകഃ സ എവ ജനനി സ്ഥിരസിദ്ധിരാസ്തേ

യഃ പാദയൊസ്തവ സകൃത്പ്രണതിം കരൊതി||൩||

 

 

ലബ്ധ്വാ സകൃത്ത്രിപുരസുന്ദരി താവകീനം

കാരുണ്യകന്ദലിതകാന്തിഭരം കടാക്ഷമ്|

കന്ദര്പകൊടിസുഭഗാസ്ത്വയി ഭക്തിഭാജഃ

സംമൊഹയന്തി തരുണീര്ഭുവനത്രയെഽപി||൪||

 

 

ഹ്രീംകാരമേവ തവ നാമ ഗൃണന്തി വേദാ

മാതസ്ത്രികൊണനിലയേ ത്രിപുരേ ത്രിനേത്രേ|

ത്വത്സംസ്മൃതൗ യമഭടാഭിഭവം വിഹായ

ദീവ്യന്തി നന്ദനവനേ സഹലൊകപാലൈഃ||൫||

 

 

ഹന്തുഃ പുരാമധിഗളം പരിപീയമാനഃ

ക്രൂരഃ കഥം ന ഭവിതാ ഗരലസ്യ വേഗഃ|

നാശ്വാസനായ യദി മാതരിദം തവാര്ഥം

ദേഹസ്യ ശശ്വദമൃതാപ്ലുതശീതലസ്യ||൬||

 

 

സര്വജ്ഞതാം സദസി വാക്പടുതാം പ്രസൂതേ

ദേവി ത്വദങ്ഘ്രിസരസീരുഹയൊഃ പ്രണാമഃ|

കിം ച സ്ഫുരന്മകുടമുജ്ജ്വലമാതപത്രം

ദ്വേ ചാമരേ ച മഹതീം വസുധാം ദദാതി||൭||

 

 

കല്പദ്രുമൈരഭിമതപ്രതിപാദനേഷു

കാരുണ്യവാരിധിഭിരമ്ബ ഭവത്കടാക്ഷൈഃ|

ആലൊകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാമനാഥം

ത്വയ്യേവ ഭക്തിഭരിതം ത്വയി ബദ്ധതൃഷ്ണമ്||൮||

 

 

ഹന്തേതരേഷ്വപി മനാംസി നിധായ ചാന്യേ

ഭക്തിം വഹന്തി കില പാമരദൈവതേഷു|

ത്വാമേവ ദേവി മനസാ സമനുസ്മരാമി

ത്വാമേവ നൗ മി ശരണം ജനനി ത്വമേവ||൯||

 

 

ലക്ഷ്യേഷു സത്സ്വപി കടാക്ഷനിരീക്ഷണാനാ-

മാലൊകയ ത്രിപുരസുന്ദരി മാം കദാചിത്|

നൂനം മയാ തു സദൃശഃ കരുണൈകപാത്രം

ജാതൊ ജനിഷ്യതി ജനൊ ന ച ജായതേ ച||൧൦||

 

 

ഹ്രീം ഹ്രീമിതി പ്രതിദിനം ജപതാം തവാഖ്യാം

കിം നാമ ദുര്ലഭമിഹ ത്രിപുരാധിവാസേ|

മാലാകിരീടമദവാരണമാനനീയാ

താന്സേവതേ വസുമതീ സ്വയമേവ ലക്ഷ്മീഃ||൧൧||

 

 

സമ്പത്കരാണി സകലേന്ദ്രിയനന്ദനാനി

സാമ്രാജ്യദാനനിരതാനി സരൊരുഹാക്ഷി|

ത്വദ്വന്ദനാനി ദുരിതാഹരണൊദ്യതാനി

മാമേവ മാതരനിശം കലയന്തു നാന്യമ്||൧൨||

 

 

കല്പൊപസംഹൃതിഷു കല്പിതതാണ്ഡവസ്യ

ദേവസ്യ ഖണ്ഡപരശൊഃ പരഭൈരവസ്യ|

പാശാങ്കുശൈക്ഷവശരാസനപുഷ്പബാണാ

സാ സാക്ഷിണീ വിജയതേ തവ മൂര്തിരേകാ||൧൩||

 

 

ലഗ്നം സദാ ഭവതു മാതരിദം തവാര്ധം

തേജഃ പരം ബഹുലകുങ്കുമപങ്കശൊണമ്|

ഭാസ്വത്കിരീടമമൃതാംശുകലാവതംസം

മധ്യേ ത്രികൊണനിലയം പരമാമൃതാര്ദ്രമ്||൧൪||

 

 

ഹ്രീംകാരമേവ തവ നാമ തദേവ രൂപം

ത്വന്നാമ ദുര്ലഭമിഹ ത്രിപുരേ ഗൃണന്തി|

ത്വത്തേജസാ പരിണതം വിയദാദി ഭൂതം

സൗഖ്യം തനൊതി സരസീരുഹസമ്ഭവാദേഃ||൧൫||

 

 

ഹ്രീംകാരത്രയസമ്പുടേന മഹതാ മന്ത്രേണ സന്ദീപിതം

സ്തൊത്രം യഃ പ്രതിവാസരം തവ പുരൊ മാതര്ജപേന്മന്ത്രവിത്|

തസ്യ ക്ഷൊണിഭുജൊ ഭവന്തി വശഗാ ലക്ഷ്മീശ്ചിരസ്ഥായിനീ

വാണീ നിര്മലസൂക്തിഭാരഭരിതാ ജാഗര്തി ദീര്ഘം വയഃ||൧൬||

 

 

 

                        ഹര ഹര ശംകര ജയ ജയ ശംകര

 

                        ഹര ഹര ശംകര ജയ ജയ ശംകര

More Adi Shankaracharya Stotras