66வது ஆசார்ய ஸ்வாமிகளின் ஆராதனை

66th Acharya

ஶ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடத்தின் 66வது ஆசார்ய ஸ்வாமிகளான பூஜ்யஸ்ரீ சந்த்ரசேகரந்திர சரஸ்வதி VII சங்கராசார்ய ஸ்வாமிஜி அவர்களின் ஆராதனை 14 பிப்ரவரி 2012 அன்று பூஜ்யஶ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிஜி மற்றும் பூஜ்யஶ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சங்கராசார்ய ஸ்வாமிஜி அவர்களின் முன்னிலையில் நடைபெற்றது.

66th Acharya Aradhana 201266th Acharya Aradhana 201266th Acharya Aradhana 2012

மேலும் செய்திகள்