Sri Chidhambhara Mahathya Vedapadhasthavamulu    Chapters   

విషయానుక్రమణిక

 

1-Chapter

శ్లో|| సూతః ప్రోవాచ పృష్టో మునివరనిక రై

ర్నైమిశారణ్యమధ్యే7|

2-Chapter

శ్లో|| కైలాసే ప్రణిపత్య శమ్భుముమయాశ్లిష్టం చ నన్దీ పురా|

ప్రాక్షీద్దేవ! తవ ప్రియాణి కథయ స్థానాని లోకేషు మే|

3-Chapter

శ్లో|| ఈశేనైవ చిదమ్బరం సునిరమాయ్యే తత్పురం కౌతుకాత్‌||

తత్‌ తత్రైవ స ఆతనోతి నటనం దేవ్యా మహేశస్సదా|| 

4-Chapter

శ్లో|| దేవాగారభువోన్తర స్తిశివగఙ్గేతి ప్రసిద్ధం సరః

తీరే తస్య చ దక్షిణ స నటరాడానన్దనృత్తోద్యతః|

5-Chapter

శ్లో|| ఏతత్షేత్రవాసినో మఖివరా వేదేషు శాస్త్రేషు చ

వ్యుత్పన్నాః త్రిసహస్రికాం నటపతిం సంయుజ్య సంఖ్యామగుః|

6-Chapter

శ్లో|| మాధ్యన్దైనమహర్షిరాత్మతనయాయాదిశ్య పఞ్చాక్ష రీమ్‌|

క్షేత్రే తిల్లవనే తపాంసి చరితుం పుత్రం సమాదిష్ట వాన్‌|

7-Chapter

శ్లో || ఇన్ద్రస్స్వర్గపతిః కదాచిదసురై ః తైర్వాల్కలా ద్యైర్బలాత్‌ |

సజ్గ్రామే విజితో7భవచ్చ శరణం నారాయణం తం హరిమ్‌|

8-Chapter

శ్లో || పూర్వం పాపరతో7త్ర పుల్కస ఇతి ఖ్యాతోద్విజానర్దయన్‌|

తేషాం ద్రవ్యమపాహరన్నథ సుహృద్విప్రస్య వాక్యాత్పరమ్‌|

9-Chapter

శ్లో || మాధ్యన్దై నసుతో7త్ర తిల్లవిపినే వాసే రతస్సన్‌ ప్రబోః |

శ్రీమూలస్య సమర్హణాయ కుసుమాన్యాహర్తు కామః చరన్‌|

10-Chapter

శ్లో || పిత్రాజ్ఞామనుపాలయన్‌ స భగినీమూఢ్వా వసిష్ఠస్య తామ్‌

లబ్ధ్వాస్యాముపమన్యుముత్తమసుతం శమ్భోర్ద యాయాః పదమ్‌|

11-Chapter

శ్లో || విష్ణోర్యోగజనిద్రయోక్షితశివానన్దోత్థనృత్తస్య తత్‌

ద్రష్టుం నృత్తమహీశ్వరః స వచసాగాద్వ్యా ఘ్రపాదాశ్రమమ్‌

12-Chapter

శ్లో|| విప్రాన్తైదికకర్మ మార్గనిరతాన్నైరీశవాదోద్యతాన్‌

ముగ్ధాన్దేవకదారుకావనగతాన్‌ సామోహయ న్మోహినీ||

13-Chapter

శ్లో|| మోహిన్యా హరిణా విమూఢమనసో విప్రా వనే భిక్షుకమ్‌|

వీక్ష్యాన్తః పురదూషకం ప్రకుపితా హస్తుం చ చేరుర్విధిమ్‌|

14-Chapter

శ్లో || ఏవం దేవకదారుకావనకృతం నృత్తం మహేశస్య తత్‌||

శ్రుత్వా విష్ణుముఖా త్తదీక్షణధియా శేషో7నుమత్యా హరేః|

15-Chapter

శ్లో|| ప్రత్యక్షం పురతో నిరీక్ష్య వృషభారూఢం స శేషః శివం |

ప్రాణం సీద్భువి దణ్డివిచ్చ ముదితో7స్తాపీచ్చ మన్త్రైః స్తవైః ||

16-Chapter

శ్లో|| ఏవం శమ్భునిదేశతః సభగవానాసాద్య తిల్వాటవీం

మైత్రీం వ్యాఘ్రపదోపగమ్య మునినా శేషః శివారాధకౌ

17-Chapter

శ్లో|| శ్రీవ్యాఘ్రాజ్ఘ్రిపతఞ్జలీ నటపతేః. నృత్తం దిదృక్షూ శుభం |

త్రైసాహస్రికదీక్షితానుపగతాన్‌ సమ్పూజ్య తై ర్బోధితౌ ||

18-Chapter

శ్లో** చక్రపాణివిధీశానవాసవాద్యా దివౌకసః|

త్రిసహస్రమునీన్ద్రాశ్చ నారదశ్చైవ తుమ్బురుః|

19-Chapter

శ్లో|| ఇన్ద్రాద్యాశ్చ హవిర్భుజో7త్ర పరమానన్దేన నృత్తేక్షణాత్‌

నోజగ్ముః సురసిన్ధురోధషి కృతం యజ్ఞ విధాత్రాఖిలాః|

20-Chapter

శ్లో || కల్పాన్తే ప్రతిసంహృతం జగదిదం సృష్ట్వా పునః స్వాత్మనా

బ్రహ్మక్షత్రకులద్వయం చ విదధే తద్రక్షణయే శ్వరః|

21-Chapter

శ్లో|| వఙ్గాఙ్గోఢ్రకదేశసంచరణతఃప్రాప్తఆన్ధ్రాన్నృపః

తత్రానమ్య చ కాలహ స్తిగిరిశం శ్రుత్వా కిరాతాత్సతః||

22-Chapter

శ్లో|| స వ్యాఘ్రాఙ్ఘ్రిమహర్షయే స్వచరితంసర్వం నివేద్యాత్మనః|

సైంహేఙ్గే విజుగుప్సయా స్వపదవీత్యాగం చ రాష్ట్రేకృతమ్‌|

23-Chapter

శ్లో|| శ్రీమాన్‌ వ్యాఘ్రపదోపదిష్టమనురాగత్యాథ రాజా సభాం|

అద్రాక్షీచ్ఛివాతాణ్డవం స ముదితస్తుష్టావ భక్త్యా శీవమ్‌||

24-Chapter

శ్లో|| అత్త్రెవేక్షితాణ్డవేన ముదితః శ్రీసౌనకః సూత్రకృత్‌

ఆసీజ్జై మినిరాతనోదిహవరం శ్రీవేదపాదస్తవమ్‌||

25-Chapter

శ్లో|| వ్యాఘ్రాఙ్ఘ్రిప్రముఖై ర్మునీశ్వరగణౖ రాజ్యే7భిషిక్తః స్వకే|

సోదర్యౌ యువరాజుకౌ స నృపతిః శ్రీహేమవర్మాకరోత్‌||

26-Chapter

శ్లో|| పౌషే మాసి మహోత్సవం నటపతేరత్యద్భుతం పావనం

లోకానామభివాఞ్చితార్థఘటకం ప్రావర్తయద్భూ పతిః

27-Chapter

శ్లో|| నిత్యం యే తు చిదమ్బరస్థఘల మహామాహాత్మ్య వర్యాన్తర|

శ్లోకేష్వేకమపీశ్వరం నటపతిం ధ్యాయన్పఠన్తి స్వయమ్‌||

28-Chapter

||శ్రీ ప్రసన్న గణపతయేనమః ||

||శ్రీచిత్సభేశాయనమః ||

29-Chapter

1. ఓం శ్రీ సదంచితాయనమః

2. '' ఉదంచితనికుంచితపదాయనమః

30-Chapter

వేదపాతస్తవములు

(శ్రీజైమిని, శంకరభగవత్పాద కృతములు)

31-Chapter

శ్లో|| వక్రతుణ్ఠ మహాకాయ కోటిసూర్యసమప్రభ|

నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ పర్వకార్యేషుసర్వదా''

Sri Chidhambhara Mahathya Vedapadhasthavamulu    Chapters